Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013

Skrivelse 2012/13:137

Regeringens skrivelse 2012/13:137

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 – tydlig och transparent? (RiR 2012:24).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att öka transparensen och tydligheten i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2012/13:137

2

Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-16 Bordläggning: 2013-04-17 Hänvisning: 2013-04-18 Motionstid slutar: 2013-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.