Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

Skrivelse 2020/21:25

Regeringens skrivelse 2020/21:25

Riksrevisionens rapport om regionala

Skr.

strukturfondspartnerskap

2020/21:25

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 2020

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Regionala strukturfondspartnerskap – ger de förutsättningar för en effektiv användning av
EU-medel?
(RiR 2020:10).

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att det finns flera problem med systemet med strukturfondspartnerskap vilket innebär att förutsättningarna för ett effektivt genomförande av programmen brister. Riksrevisionen anser att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-08 Bordlagd: 2020-10-13 Hänvisad: 2020-10-14 Motionstid slutar: 2020-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.