Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

Skrivelse 2017/18:219

Regeringens skrivelse 2017/18:219

Riksrevisionens rapport om
Sida-finansierad

Skr.

myndighetssamverkan

2017/18:219

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2018

Stefan Löfvén

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om den av Sida finansierade tjänsteexport som svenska myndigheter utför i form av myndighetssamverkan har bidragit till att skapa förutsättningar för biståndseffektivitet vad gäller ägarskap och samordning samt verksamhetens regelefterlevnad i fråga om prissättning och upphandling.

Granskningen har redovisats i rapporten
Sida-finansierad
myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet (RiR 2017:36).

I skrivelsen redovisar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-04-06 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11 Motionstid slutar: 2018-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.