Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Skrivelse 2022/23:76

Regeringens skrivelse 2022/23:76

Riksrevisionens rapport om Skolverkets

Skr.

statistikuppdrag

2022/23:76

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Lotta Edholm (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering (RiR 2022:23). Riksrevisionen rekommenderar regeringen dels att på en övergripande nivå regelbundet följa upp att Statens skolverk uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet, dels att regelbundet följa upp att Skolverket fullföljer sina uppdrag som har tydlig koppling till användning av skolstatistik.

Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2023-03-15 Bordlagd: 2023-03-15 Hänvisad: 2023-03-16 Motionstid slutar: 2023-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.