Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Skrivelse 2022/23:63

Regeringens skrivelse 2022/23:63

Riksrevisionens rapport om spårbyte i

Skr.

migrationsprocessen – kontroller och

2022/23:63

uppföljning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2023

Ebba Busch

Maria Malmer Stenergard (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och

rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Spårbyte i

migrationsprocessen – kontroller och uppföljning (RiR 2022:21).

Riksrevisionen har granskat om systemet med spårbyte från asyl- och

arbetskraftsinvandring fungerar effektivt. Riksrevisionens övergripande

slutsats är att systemet med spårbyte över lag förefaller nå rätt målgrupp.

Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2023-02-21 Bordlagd: 2023-02-21 Hänvisad: 2023-02-22 Motionstid slutar: 2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.