Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

Skrivelse 2016/17:164

Regeringens skrivelse 2016/17:164

Riksrevisionens rapport om statliga

Skr.

investeringar i allmänna farleder

2016/17:164

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga investeringar i allmänna farleder (RiR 2016:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2016/17:164

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Planeringsprocessen ..........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.