Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

Skrivelse 2018/19:23

Regeringens skrivelse 2018/19:23

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd

Skr.

till forskning och innovation

2018/19:23

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2018

Stefan Löven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning (RiR 2018:16). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2018/19:23

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-05 Bordlagd: 2018-12-05 Hänvisad: 2018-12-10 Motionstid slutar: 2018-12-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.