Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar

Skrivelse 2019/20:72

Regeringens skrivelse 2019/20:72

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Skr.

upphandling av drift och underhåll av statliga

2019/20:72

vägar

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 januari 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Drift och underhåll av statliga vägar (RiR 2019:24). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2019/20:72

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-01-23 Bordlagd: 2020-01-23 Hänvisad: 2020-01-28 Motionstid slutar: 2020-02-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.