Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Skrivelse 2020/21:31

Regeringens skrivelse  
2020/21:31  
Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter Skr.
nekad sjukpenning 2020/21:31

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Vägen till arbete efter nekad sjukpenning (RiR 2020:12).

Granskningen visar på brister i processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning. De granskade statliga arbetsgivarna följer inte lagkravet att upprätta en plan för återgång i arbete i samtliga sjukfall. Försäkringskassan saknar information om arbetsgivarnas insatser i ungefär en fjärdedel av de granskade ärendena. Försäkringskassan informerar de försäkrade om att det krävs att de skriver in sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, men de försäkrade tar inte alltid till sig informationen. Arbetsförmedlingen informerar inte alla som är inskrivna med förhinder om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att dels säkerställa att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid före dag 180 i rehabiliteringskedjan – exempelvis genom att begära in en plan för återgång i arbete, dels i god tid informera de försäkrade om kommande avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning. Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning för att säkerställa att de försäkrade som skriver in sig på Arbetsförmedlingen förstår konsekvenserna av att vara inskriven som arbetssökande med förhinder.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I skrivelsen redovisar regeringen vidtagna åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

1

Skr. 2020/21:31 I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

2

Skr. 2020/21:31 1 Ärendet och dess beredning  
     
  Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad
  sjukpenning fungerar effektivt. Resultatet av granskningen har redovisats
  i rapporten Vägen till arbete efter nekad sjukpenning (RiR 2020:12), se
  bilagan. Riksdagen överlämnade Riksrevisionens rapport till regeringen
  den 23 april 2020.  
  2 Riksrevisionens iakttagelser  
  Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad
  sjukpenning fungerar effektivt. Granskningen har genomförts mot bak-
  grund av sjukförsäkringens krav på omställning och av ökningen av antalet
  personer i behov av omställning, på grund av fler avslagsbeslut på ansökan
  om sjukpenning. Riksrevisionen har granskat om stora statliga arbets-
  givare (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten,
  Kriminalvården och Skatteverket) upprättar en plan för återgång i arbete,
  och om Försäkringskassan har kännedom om de statliga arbetsgivarnas
  insatser. Riksrevisionen har också granskat Försäkringskassans infor-
  mation till sjukskrivna i samband med avslagsbeslut. Slutligen har Riks-
  revisionen granskat övergången från Försäkringskassan till Arbetsför-
  medlingen vid omställning. Granskningen bygger på sjukpenningakter
  från Försäkringskassan samt akter från de försäkrades arbetsgivare och
  Arbetsförmedlingen. Samtliga granskade sjukpenningärenden avslutades
  mellan den 1 oktober 2018 och den 31 mars 2019.  
  2.1 Riksrevisionens slutsatser  
  Granskningen visar att knappt hälften av dem som nekas sjukpenning är
  åter i ordinarie arbete och omfattning 6–12 månader efter avslagsbeslutet.
  Tre fjärdedelar av avslagsbesluten sker på ansökan om deltidssjuk-
  skrivning. Många som nekas sjukpenning fortsätter att arbeta i samma
  utsträckning som vid tiden för avslagsbeslutet. Många återvänder också
  till en ny sjukskrivningsperiod inom 9–15 månader.  
  Granskningen visar att de granskade statliga arbetsgivarna inte följer
  lagkravet att upprätta en plan för återgång i arbete i samtliga sjukfall. Det
  är stora skillnader mellan arbetsgivarna, men i genomsnitt saknas en plan
  för återgång eller annan dokumentation i vart tredje ärende.
  Granskningen visar också att Försäkringskassan saknar information om
  arbetsgivarnas insatser i ungefär en fjärdedel av de granskade ärendena.
  Det förekommer att de som nekas sjukpenning återgår till arbete utan att
  Försäkringskassan har information om eventuella insatser på arbets-
  platsen. Granskningen visar att Försäkringskassan informerar de för-
  säkrade om att det krävs att de skriver in sig som aktivt arbetssökande på
  Arbetsförmedlingen för att säkra den ekonomiska tryggheten om de inte
4 kan återgå i ordinarie arbete, men de försäkrade tar inte alltid till sig
     

informationen. Försäkringskassan informerar också alltid de försäkrade Skr. 2020/21:31 om tveksamheter i fråga om att bevilja sjukpenning. Däremot informerar Försäkringskassan inte alltid om kommande avslag i god tid före ikraft-

trädandet av beslutet. Det skapar omotiverade utgifter för sjukförsäkringen, genom så kallade interimistiska beslut. Interimistiska beslut som sträcker sig över långa tidsperioder ökar antalet sjukpenningdagar för de försäkrade och fördröjer processen för återgång i arbete. Alla personer som vid avslagsbeslut ska erbjudas ett omställningsmöte erbjuds inte ett sådant. I de fall ett omställningsmöte erbjuds är det också ofta otydligt för den försäkrade att Försäkringskassan kommer att medverka vid mötet.

Granskningen visar att endast 29 procent av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter att ha nekats sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Enligt Riksrevisionen är det samtidigt oklart vilket värde omställningsmötet, så som det är utformat, tillför den försäkrade. Mötet bedöms inte vara en garanti för att viktig information når den försäkrade. Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kategoriseras vissa som ”arbetssökande med förhinder”. Arbetssökande i denna kategori får ingen hjälp till omställning. Inte heller är deras ekonomiska trygghet säkrad, då den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) inte skyddas. Individen behöver vara aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att skydda sin SGI. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte informerar alla som är inskrivna med förhinder om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

2.2Riksrevisionens rekommendationer

Riksrevisionen riktar rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att:

säkerställa att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid före dag 180 i rehabiliteringskedjan – exempelvis genom att begära in en plan för återgång i arbete

i god tid informera de försäkrade om kommande avslagsbeslut på

ansökan om sjukpenning.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt:

se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning för att säkerställa att de försäkrade som skriver in sig på Arbetsförmedlingen förstår konsekvenserna av att vara inskriven som arbetssökande med förhinder.

3Regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Riksrevisionens

5

Skr. 2020/21:31 granskning är ett viktigt underlag för regeringens dialoger med myndigheterna.

Enligt Riksrevisionen följer arbetsgivare inte lagkravet att upprätta en plan för återgång i arbete i samtliga sjukfall. Riksrevisionen påpekar samtidigt att man utifrån denna granskning inte kan avgöra om arbetsgivares planer för återgång i arbete bidrar till kortare sjukfall. Enligt Riksrevisionen kan man bara konstatera att de granskade arbetsgivarna inte upprättar planer i förväntad utsträckning, och att avsteg från att upprätta en plan sällan dokumenteras. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att regeringens uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att utvärdera om en plan för återgång i arbete bidrar till att stärka individens möjligheter till rehabilitering och ökar förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete är ett steg i riktning mot ökad kunskap inom området. ISF ska bl.a. följa upp och utvärdera Försäkringskassans användning av arbetsgivares planer för myndighetens handläggning och uppföljning (S2019/03299). ISF ska delredovisa uppdraget senast den 30 november 2020 och slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2021.

I Riksrevisionens granskning framgår att Försäkringskassan i flera fall saknar information om arbetsgivarnas insatser vid handläggningen av sjukpenningärenden. Regeringen anser att Försäkringskassan behöver säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så tidigt som möjligt. Regeringen har i september 2020 gett Försäkringskassan i uppdrag att redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa kvaliteten i handläggningen av ärenden där sjukpenning från dag 180 i sjukperioden nekas (S2020/06863). I detta uppdrag ingår att även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så tidigt som det är möjligt utifrån omständigheterna i ärendet. Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder senast den 15 november 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2021.

I Riksrevisionens granskning framgår att övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen efter nekad sjukpenning inte fungerar effektivt, vilket kan medföra negativa konsekvenser för individens ekonomiska trygghet. Regeringen bedömer att Riksrevisionens granskning bidrar med värdefull kunskap om behovet av att myndigheterna vidareutvecklar sin samverkan. Regeringen kommer att följa myndigheternas arbete med att vidareutveckla sin samverkan så att kvinnor och män ges ett bra stöd för att kunna återgå i arbete eller ställa om till ett nytt arbete.

Regeringen kan konstatera att Riksrevisionens granskning saknar könsuppdelad statistik. Därmed saknas iakttagelser ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är ett relevant perspektiv eftersom det är en högre andel kvinnor än män som nekas sjukpenning. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga och analysera sysselsättningen och försörjningen bland kvinnor och män som nekas sjukpenning (S2019/05315). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 16 november 2020.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

6

Vägen till arbete efter nekad sjukpenning RiR 2020:12

Skr. 2020/21:31

Bilaga

7

Skr. 2020/21:31

Bilaga

8

Skr. 2020/21:31

Bilaga

9

Skr. 2020/21:31

Bilaga

10

Skr. 2020/21:31

Bilaga

11

Skr. 2020/21:31

Bilaga

12

Skr. 2020/21:31

Bilaga

13

Skr. 2020/21:31

Bilaga

14

Skr. 2020/21:31

Bilaga

15

Skr. 2020/21:31

Bilaga

16

Skr. 2020/21:31

Bilaga

17

Skr. 2020/21:31

Bilaga

18

Skr. 2020/21:31

Bilaga

19

Skr. 2020/21:31

Bilaga

20

Skr. 2020/21:31

Bilaga

21

Skr. 2020/21:31

Bilaga

22

Skr. 2020/21:31

Bilaga

23

Skr. 2020/21:31

Bilaga

24

Skr. 2020/21:31

Bilaga

25

Skr. 2020/21:31

Bilaga

26

Skr. 2020/21:31

Bilaga

27

Skr. 2020/21:31

Bilaga

28

Skr. 2020/21:31

Bilaga

29

Skr. 2020/21:31

Bilaga

30

Skr. 2020/21:31

Bilaga

31

Skr. 2020/21:31

Bilaga

32

Skr. 2020/21:31

Bilaga

33

Skr. 2020/21:31

Bilaga

34

Skr. 2020/21:31

Bilaga

35

Skr. 2020/21:31

Bilaga

36

Skr. 2020/21:31

Bilaga

37

Skr. 2020/21:31

Bilaga

38

Skr. 2020/21:31

Bilaga

39

Skr. 2020/21:31

Bilaga

40

Skr. 2020/21:31

Bilaga

41

Skr. 2020/21:31

Bilaga

42

Skr. 2020/21:31

Bilaga

43

Skr. 2020/21:31

Bilaga

44

Skr. 2020/21:31

Bilaga

45

Skr. 2020/21:31

Bilaga

46

Skr. 2020/21:31

Bilaga

47

Skr. 2020/21:31

Bilaga

48

Skr. 2020/21:31

Bilaga

49

Skr. 2020/21:31

Bilaga

50

Skr. 2020/21:31

Bilaga

51

Skr. 2020/21:31

Bilaga

52

Skr. 2020/21:31

Bilaga

53

Skr. 2020/21:31

Bilaga

54

Skr. 2020/21:31

Bilaga

55

Skr. 2020/21:31

Bilaga

56

Skr. 2020/21:31

Bilaga

57

Skr. 2020/21:31

Bilaga

58

Skr. 2020/21:31

Bilaga

59

Skr. 2020/21:31

Bilaga

60

Skr. 2020/21:31

Bilaga

61

Skr. 2020/21:31

Bilaga

62

Skr. 2020/21:31

Bilaga

63

Skr. 2020/21:31

Bilaga

64

Skr. 2020/21:31

Bilaga

65

Skr. 2020/21:31

Bilaga

66

Skr. 2020/21:31

Bilaga

67

Skr. 2020/21:31

Bilaga

68

Skr. 2020/21:31

Bilaga

69

Skr. 2020/21:31

Bilaga

70

Skr. 2020/21:31

Bilaga

71

Skr. 2020/21:31

Bilaga

72

Skr. 2020/21:31

Bilaga

73

Skr. 2020/21:31

Bilaga

74

Skr. 2020/21:31

Bilaga

75

Skr. 2020/21:31

Bilaga

76

Skr. 2020/21:31

Bilaga

77

Skr. 2020/21:31

Bilaga

78

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko

Föredragande: statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen beslutar skrivelse Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Skr. 2020/21:31

79

Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-10-23 Bordlagd: 2020-10-23 Hänvisad: 2020-11-03 Motionstid slutar: 2020-11-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.