Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Skrivelse 2005/06:110

Regeringens skrivelse 2005/06:110

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för

Skr.

handikappolitiken

2005/06:110

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Berit Andnor

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen utgör den andra uppföljningen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240). I skrivelsen redogör regeringen för hur arbetet med att genomföra den nationella handlingsplanen har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen genomfördes (skr. 2002/03:25, bet. 2003/04:SoU2).

Arbetet har gått framåt när det gäller att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-22 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23 Motionstid slutar: 2006-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.