Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019

Skrivelse 2019/20:104

Regeringens skrivelse 2019/20:104

Utvärdering av statens upplåning och

Skr.

skuldförvaltning
2015–2019

2019/20:104

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 april 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden
2015–2019.
Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken: att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-04-21 Bordlagd: 2020-04-21 Hänvisad: 2020-04-22 Motionstid slutar: 2020-05-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.