Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 1999/2000:102

Regeringens skrivelse

1999/2000:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 2000

Göran Persson

Lars-Erik Lövdén
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomi
och verksamhet i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den ekonomiska utvecklingen innefattar i huvudsak
utvecklingen av kommunsektorn i samhällsekonomin, resultatutveck-
lingen för kommuner och landsting samt kommunala koncerner, syssel-
sättningsutvecklingen, kommunala entreprenader och köp av verksamhet
samt effekter av det utjämningssystem som infördes år 1996. Vidare
presenteras hur kostnaderna för olika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-04-13 Bordläggning: 2000-04-13 Hänvisning: 2000-04-14 Motionstid slutar: 2000-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.