Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Skrivelse 2020/21:215

Regeringens skrivelse 2020/21:215

Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses

Skr.

särskilda ungdomshem

2020/21:215

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 juli 2021

Morgan Johansson

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har den 7 april 2021 tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vård av unga vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem (bet. 2020/21:SoU33, rskr. 2020/21:236). Enligt tillkännagivandet ska regeringen återkomma till riksdagen senast den 1 augusti 2021 med en skrivelse som innehåller en bedömning av de insatser som krävs för att vården inom SiS ska vara säker såväl för de placerade unga som för personalen och för att en placering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-07-27 Bordlagd: 2021-08-17 Hänvisad: 2021-09-02 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.