1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörandedet svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro -

Statens offentliga utredningar 1918:9

Till Konungen.

1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden

den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörande

det svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro
-

■2

gram, som kommitténs ordförande den 17 januari 1918 ingivit till Herr

Statsrådet och Chefen för Finansdepartementet.

Under förhandlingar rörande arbetsprogrammet har kommittén emellertid

funnit påkallat att till behandling i förtur upptaga vissa förhållanden,

vilka synts kommittén höra föranleda omedelbara åtgärder.

I sådant hänseende får kommittén i underdånighet anföra följande.

I Upphävande för enskild man eller handelsbolag:, i vars

firma ingår personnamn, av rätten att driva inlåning från

allmänheten på räkning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.