1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörandedet svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro -

Statens offentliga utredningar 1918:9

Till Konungen.

1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden

den 22 september 1917 skall hava att utreda vissa frågor rörande

det svenska kredit- och bankväsendet, har för sig uppgjort ett arbetspro
-

■2

gram, som kommitténs ordförande den 17 januari 1918 ingivit till Herr

Statsrådet och Chefen för Finansdepartementet.

Under förhandlingar rörande arbetsprogrammet har kommittén emellertid

funnit påkallat att till behandling i förtur upptaga vissa förhållanden,

vilka synts kommittén höra föranleda omedelbara åtgärder.

I sådant hänseende får kommittén i underdånighet anföra följande.

I Upphävande för enskild man eller handelsbolag:, i vars

firma ingår personnamn, av rätten att driva inlåning från

allmänheten på räkning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida