AFGIEVET DEN 18 NOVEMBER 1896

Statens offentliga utredningar 1908:8

ÅSKANDE

AFGIEVET DEN 18 NOVEMBER 1896

AF

KOMITÉN FÖR UTREDNING ANGÅENDE FÖRÄNDRAD ORGANISATION

AF DEN CENTRALA MYNDIGHETEN FÖR LEDNING AF

LANDETS HÄST VÄSENDE.

STOCKHOLM

Isaac Marcus’ Boktb.-Aktiebolag

1896.

TILL KONUNGEN.

Genom nådigt bref af den 28 Mars 1896 har Eders Kongl. Maj:t

funnit godt tillsätta en komité för att taga i öfvervägande, huruvida en förändrad

organisation af den myndighet, åt hvilken den centrala ledningen af

4

landets hästväsende för närvarande är anförtrodd, må vara af verkligt behof

påkallad, och att, derest efter omsorgsfull utredning så befinnes, afgifva af

underdånigt betänkande i ämnet åtföljdt förslag härom.

För fullgörande af komitén sålunda gifvet uppdrag sammanträdde komiterade

härstädes första
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida