ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR

Statens offentliga utredningar 1896:4

FÖRSLAG

#

TILL

LAG

OM RÄTT TILL FISKE

SAMT TILL

ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR,

AFGIFNA

AF DE DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE.

STOCKHOLM.

IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI

1894.

TILL KONUNGEN.

Vid föredragning den 1 sistlidne Juni af det betänkande med förslag

till ny fiskeristadga, som den 3 Mars 1883 afgifvits af särskilde

komiterade, har Eders Kongl. Maj:t, enär det syntes vara lämpligt, att

4

de bestämmelser rörande fisket, som vore af allmän lags natur, blefve

i en särskild lag sammanfattade, funnit godt att uppdraga åt en komité

att upprätta af underdånigt betänkande åtföljdt förslag till en sådan

lag; och får komitén i anledning af det åt densamma sålunda gifna

uppdrag härmed öfverlemna af komitén utarbetade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida