BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1894:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

ANGÅENDE

UTVIDGNING AF ARFSBESKATTNINGEN

UTSTRÄCKT TILLÄMPNING AF STÄMPELSKATTEN

AFGLFYET DEN 27 OKTOBER 1893

AF

DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE.

STOCKHOLM

Isaac Makcus’ Boktr.-Aktiebolag

1893.

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet.

Sedan Kongl. Maj:t den 19 sistlidne Maj bemyndigat chefen för

Kongl. Finansdepartementet att för beredande af föreliggande frågor

angående förändringar i skatteväsendet, såsom frågorna om utvidgning

af arfsbeskattningen, om utsträckt tillämpning af stämpelbeskattningen

samt om revision af förordningen angående bevillning af fast egendom

samt af inkomst jemte dermed sammanhängande ämnen, tillkalla de

personer, livilkas biträde han för beredningen af omförmälda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida