BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1921:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

RÖRANDE

MUS 114 KiP. 22, 23, 24, 25,26 OCH 21 §§

STRAFFLASEE

AVGIVET DEN 10 JANUARI 1921

AV DE UTAV CHEFEN FÖR K. JUSTITIEDEPARTEMENTET

JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE

DEN .21 AUGUSTI 1919

TILLKALLADE SAKKUNNIGE

LUND 1921

BERLINGSKA BOKTRYCKERIET

Till

Herr Statsrådet och Chefen

för K. Justitiedepartementet.

Sedan genom nådigt beslut den 13 februari 1920 åt oss

uppdragits att verkställa utredning och inkomma med förslag i

vissa till strafflagstiftningen hörande frågor, däribland den om

sträffnedsättning vid barnamord och fosterfördrivning, och vi

därefter den 26 november samma år i nåder bemyndigats att

låta till trycket befordra ett av oss utarbetat betänkande jämte

förslag till lag rörande sistnämnda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.