Betänkande och förslagangående konsultativfolkomröstning

Statens offentliga utredningar 1921:1

Betänkande och förslag

angående konsultativ

folkomröstning

Avgivet av folkomröstningskommittén

den 8 februari 1921

Uppsala 1921

Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag

Till Konungen.

Den 22 juni 1920 har Eders Kungl. Maj:t besluta uppdraga åt

en kommitté att verkställa en allsidig utredning, huru folkomröstningsinstitutet

verkat i främmande länder och huruvida, i vilken utsträckning

IV

samt under vilka former och betingelser ifrågavarande institut må för

viktiga frågor införas i vår författning samt avgiva de förslag, vartill utredningen

kunde föranleda, ävensom till ledamöter i kommittén förordnat ledamoten

av riksdagens andra kammare, dåvarande professorn vid universitetet

i Uppsala Nils Edén, ledamoten av riksdagens första kammare borgmästaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida