Betänkande och förslagangående konsultativfolkomröstning

Statens offentliga utredningar 1921:1

Betänkande och förslag

angående konsultativ

folkomröstning

Avgivet av folkomröstningskommittén

den 8 februari 1921

Uppsala 1921

Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag

Till Konungen.

Den 22 juni 1920 har Eders Kungl. Maj:t besluta uppdraga åt

en kommitté att verkställa en allsidig utredning, huru folkomröstningsinstitutet

verkat i främmande länder och huruvida, i vilken utsträckning

IV

samt under vilka former och betingelser ifrågavarande institut må för

viktiga frågor införas i vår författning samt avgiva de förslag, vartill utredningen

kunde föranleda, ävensom till ledamöter i kommittén förordnat ledamoten

av riksdagens andra kammare, dåvarande professorn vid universitetet

i Uppsala Nils Edén, ledamoten av riksdagens första kammare borgmästaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.