den af Kongl. Maj:t den 21 november 1890 tillsatta komité för utarbetande af förslag till ändringar i kyrkolagen m. m

Statens offentliga utredningar 1894:1

Betänkande

af

den af Kongl. Maj:t den 21 november 1890 tillsatta komité för utarbetande

af förslag till ändringar i kyrkolagen m. m.

II.

Förslag

till

lag angående kyrkotukt,

lag om enskild själavård, konfirmation och Herrens heliga nattvard,

lag angående jordfästning,

lag om ansvar för vigsels förrättande af obehörig person,

lag angående särskilda sammankomster för andaktsöfning,

lag om klagan öfver kyrkoråds beslut i vissa mål,

lag angående frejde- och flyttningsbetyg, som af presterskap^- utfärdas, samt

kungörelse om uppgifter till presterskapet angående personer, hvilka förklarats

förlustige medborgerligt förtroende,

jemte motiv till dessa förslag.

---

►S .t o c k h o 1 in,

tryckt lios K. L. Bockman

1892.

^ jj ; 1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.