FÖRORDNING ANGÅENDE IANTALSSKRIFNING

Statens offentliga utredningar 1894:1

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING ANGÅENDE IANTALSSKRIFNING

UTARBETADT INOM KONGL. FINANSDEPARTEMENTET.

STOCKHOLM

ISAAC MARGUS* BOKTR.-AKTIEBOLAG.

1890.

.. iiiijsij

(

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet.

Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 12 Mars innevarande år,

under åberopande af sin skrifvelse den 24 Mars 1871, anhållit, det täcktes

Kongl. Maj:t låta utarbeta och, om möjligt, till nästa Riksdag framlägga förslag

till ny författning angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande,

samt Kongl. Maj:t, vid underdånig föredragning häraf den 5 sistlidne April,

bemyndigat Herr Statsrådet att för utarbetande inom Finansdepartementet af

förslag till ny förordning uti ifrågavarande ämne tillkalla sakkunniga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida