FÖRSVARSREVISH)NENS BETÄNKANDE. II

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISH)NENS BETÄNKANDE. II.

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

RÖRANDE

ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA

AV 1920 ÅRS KLASS

AVGIVET DEN 4 MAJ 1920

AV

DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA

FÖRSVARSRE VISIONEN

STOCKHOLM 1920

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

[1126 2o]

flfc

y

3

Till KONUNGEN.

Den 12 november 1919 beslöt Eders Kungl. Maj:t att tillkalla en

kommission för att dels i första rummet verkställa utredning och avgiva

förslag i fråga om en provisorisk avkortning av första tjänst
-

4

göringstiden för värnpliktiga, tilldelade härens specialvapen och marinen,

ävensom för studenter och med dem likställda och rörande övriga

av 1919 års urtima riksdag i dess skrivelse nr 10 berörda spörsmål,

dels verkställa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida