FORTSÄTTNINGSSKOLAN, DEN LÄGRETEKNISKA UNDERVISNINGEN, DEN LÄGRE HANDELSUNDERVISNINGEN OCH NÄRLIGGANDEUNDERVISNINGSOMRÅDEN

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

FORTSÄTTNINGSSKOLAN, DEN LÄGRE

TEKNISKA UNDERVISNINGEN, DEN LÄGRE HANDELSUNDERVISNINGEN

OCH NÄRLIGGANDE

UNDERVISNINGSOMRÅDEN

AVGIVET AV

ENLIGT NÅDIGT BESLUT

DEN 3 NOVEMBER 1916 TILLKALLADE

SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1917

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

178671

INNEHÅLL.

Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet

Inledning. Kort översikt över de av folkundervisningskommittén, 1907 års komnntté

för den lägre tekniska undervisningen och 1913 års kommitterade för

den lägre handelsundervisningen framlagda förslag

1. Fort sä tt nin gsskolan..........

2. Den lägre tekniska undervisningen

Lärlingsskolor............

Yrkesskolor......

Tekniska fackskolor.........._

Tekniska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.