FRÅGAN OM ORDNANDE AV DE UNDER KAMMARKOLLEGIUM LYDANDE ARKIVENS STÄLLNINGINOM DET OFFENTLIGA ARKIVVÄSENDET

Statens offentliga utredningar 1921:6

BETÄNKANDE

RÖRANDE

FRÅGAN OM ORDNANDE AV DE UNDER KAMMARKOLLEGIUM

LYDANDE ARKIVENS STÄLLNING

INOM DET OFFENTLIGA ARKIVVÄSENDET

AVGIVET DEN 10 JUNI 1919

AV

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1919

KCNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNEB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till statsrådet och chefen för kung! ecklesiastikdepartementet ... . . 1

Förslag till

ändringar i riksarkivets instruktion.................... 3

ändringar i kammarkollegiets instruktion................ 6

Motivering.

De under kammarkollegiet lydande arkivens omfattning och tillstånd..... 9

Tidigare förslag till förbättrad arkivvård................. 19

De sakkunnigas förslag......................... 36

Särskilt yttrande av f. d. justitierådet Sjögren.................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.