komiterade för Sverige, Norge och Danmark

Statens offentliga utredningar 1894:1

F örslau*

r :

utarbetadt af

komiterade för Sverige, Norge och Danmark.

STOCKHOLM.

ISAAO MAItCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.

1891.

Till Konungen!

Sedan den svensk-norsk-danska komité, hvilken haft isig uppdraget, att

uppgöra förslag 1 ill eu såvidt möjligt likartad lagstiftning för Sverige, Norge och

Danmark angående förvärfvande och förlust af medborgarerätt, vid sammanträde

4

i Christiania sistlidne Oktober månad afslutat sina arbeten, får jag, som på grund

af Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande af den 28 Januari 1889 deltagit i

komiténs förhandlingar å Sveriges vägnar, härmed i underdånighet öfverlemna af

komitén särskild! för hvart och ett af de tre länderna utarbetadt förslag till lag

i ämnet, äfvensom för dessa lagförslag gemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.