KONG!, STATSKONTORETS

Statens offentliga utredningar 1894:1

KONG!, STATSKONTORETS

OCH

KONGL MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARRÄTTS

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE

ÖFVER

DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 27 OKTORER 1893 AFGIFNA

RETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UTVIDGNING AF

ARFSBESKATTNINGEN OCH UTSTRÄCKT TILLÄMPNING

AF STÄMPELSKATTEN.

I

STOCKHOLM

I9AAC MARCU9’ BOKTU.-AKTIEBO LAG

1894.

Till Konungen.

Genom nådig remiss den 27 Oktober 1893 har Eders Kongl. Maj:t

till Statskontoret och Kammarrätten öfverlemnat ett samma dag af dertill

förordnade komiterade afgifvet betänkande och förslag angående utvidg
-

4

ning af arfsbeskattningen och utsträckt tillämpning af stämpelskatten

samt anbefalt Embetsverken att skyndsamt afgifva gemensamt underdånigt

utlåtande öfver det i betänkandet innefattade förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida