KONGI, DOMÄNSTYRELSENS

Statens offentliga utredningar 1894:1

*

KONGI, DOMÄNSTYRELSENS

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE

ÖFVER

JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉNS DEN 23 NOVEMBER 1892

AFGIFNA FÖRSLAG TILL STYCKNING OCH FÖRSÄLJNING

AF VISSA JORDBRUKSDOMÄNER m. m.

STOCKHOLM

1BAAC MARCU8’ BOKTK.-AKTIKBOLAS.

1893.

Till KONUNGEN.

Genom nådig remiss den IG sistlidne December bär Eders Kongl.

Maj:t till Domänstyrelsen öfverlemnat af den så kallade Jordbrukslägenhetskomitén

den 23 förutgångne November afgifvet underdånigt betänkande

innefattande förslag:

1

2

dels till styckning och försäljning af vissa jordbruksdomäner,

dels till torrläggning på statens bekostnad af vissa till odling tjenliga

sankmarker för att vinna tillfälle till upplåtelse derå af mindre jordbrukslägenheter

och

dels till upplåtelse af
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.