NYA LAGBEREDNINGENSFÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1894:1

NYA LAGBEREDNINGENS

FÖRSLAG

TILL

ANGÅENDE

ÄNDRING 1 VISSA DELAR AF

FÖRORDNINGEN OM KRIGSDOMSTOLAR

RÄTTEGÅNGEN DERSTÄDES

DEN 11 JUNI 1868

STOCKHOLM 1893

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. a. NORSTEDT it SÖNER

\iU .1 i ( /

i )i I

:

1/ !i/..U

5!/.ioTOHi^»ni/i i/n /;s;.•/!/(niHiifyj

y\ i f V ’iv i

,■ ■ f , . ■ t r»v f

TILL KONUNGEN.

Sedan Eders Kong]. Magt genom nådigt Bref den 31 December

1892 anbefalt Nya Lagberedningen, bland annat, att taga i öfvervägande,

huruvida Krigshofrfttten borde indragas eller ombildas, samt uppgöra

4

det. förslag i ämnet, som Beredningen funne vara af omständigheterna

påkalladt, har Beredningen till åtlydnad häraf utarbetat förslag till Lag

angående ändring i vissa delar af Förordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida