ÖDEBYGDS- OCH UTFARTS VÄGAR

Statens offentliga utredningar 1918:8

BETÄNKANDE

MED

FÖRSLAG

ANGÅENDE

ÖDEBYGDS- OCH UTFARTS VÄGAR

AL M.

AVGIVET AV

SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA

FÖR VERKSTÄLLANDE AV UTREDNING OCH AVGIVANDE AV

FÖRSLAG I FRÄGA OM VISSA SPÖRSMÅL RÖRANDE

VÄGANSLAGEN FÖR ÅR 1919.

■*

STOCKHOLM

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

1918.

Till

Herr Statsrådet och Chefen för Kung!. Civildepartementet

Sedan Herr Statsrådet uppdragit åt undertecknade Insulander, Bergman,

Holmner, Molin, Rosén och Sander att inom civildepartementet i

egenskap av sakkunniga verkställa utredning och avgiva förslag i fråga

om vissa spörsmål rörande väganslagen för år 1919 ävensom uppdragit

åt undertecknad Insulander att såsom ordförande leda de sakkunnigas

förhandlingar samt åt registratorn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.