PLAN FÖR ENSKILDA JERNVÄG8BYGGNADER;

Statens offentliga utredningar 1871:3

UNDERDÅNIGT

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

PLAN FÖR ENSKILDA JERNVÄG8BYGGNADER;

AEGIEVET DEN 29 AUGUSTI 1870

AF

DEN DERTILL I NA DKR FÖRORDNADE KOMITÉ.

STOCKHOLM,

tryckt hos isaac maecus,

1870.

Storma k tigs te, Allernådigste Konung!

Sedan Riksdagen, uti skrifvelse af den 12 Maj 1869, under anförande att,

med afseende å behofvet att möjliggöra införandet af ett system för enskilda

jernbanors anläggning, Riksdagen funnit uppgörande af plan för dylika an
-

4

läggningar och sättet för deras utförande desto mera angeläget, som, ”efter

det Statens förnämsta behof af jernvägar blifvit fyldt, hädanefter erforderliga

jernvägsbyggnader komme att utgöras af ortsbanor, hvar för sig hufvudsakligen

betjenande särskilda landsdelars lokalbehof; att då
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida