TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖRSTÄVJAN DE AV SPEKULATIONEN VID HANDELMED JORDBRUKSEGENDOMM. M

Statens offentliga utredningar 1918:2

BETÄNKANDE

M Kl)

FÖRSLAG

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR

STÄVJAN DE AV SPEKULATIONEN VID HANDEL

MED JORDBRUKSEGENDOM

M. M.

UTARBETAT INOM J U ST ITIE D E F ART K M E N T ET

SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1918

ISAAC MAHCUS’ BOKTRYCKKRI-AKTIKBOLAL

INNEHÄLLSFÖRTEC KN ING.

Sill.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet .... 5—ti

Författningsförslag............................... 7—20

Förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av

skog å fastighet i enskild ägo...................... 9—13

Förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning

och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige..... 14—16

Förslag till lag om inskränkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida