Underdåniga ntlåtanden

Statens offentliga utredningar 1894:1

Underdåniga ntlåtanden

öfver

ett inom Kong! Finansdepartementet utarbetadt förslag

till

Förordning

angående

MANTALSSKRIFNING

afgifna af

1) Komitén för afgifvande af förslag till ordnande af

kyrkoskrifningen i riket; samt

2) Kongl. Statskontoret och Kongl. Maj:ts och Rikets

Kammarrätt.

STOCKHOLM

ISAAC MARCU8'' BOKTRYCKERI. AKTIEBOLAG

1892.

INNEHÅLL.

Sid

Utlåtande af Komitén för afgifvande af förslag till ordnande af kyrkoskrifnin
gen

i riket ...................................................................................................... 3

Utlåtande af Statskontoret och Kammarrätten ................................................. 23

II inlåtande

af

Komitén för afgifvande af förslag till ordnande af kyrko
skrifningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida