UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

AFGIFVET AF

DEN UNDER DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNADE

JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉN

STOCKHOLM

TRYCKT HOS K. IBECKMAN

1892.

Till KONUNGEN.

Sedan den af Eders Kong]. Maj:t den 25 september 1891 tillsatta

komité för utredande af frågan, huruvida icke genom statsmakternas

försorg tillfälle kunde beredas obemedlade och mindre bemedlade att

2

bilda egna jordbruk, den 5 sistlidne mars till Eders Kongl. Maj:t med

underdånig skrifvelse öfverlemnat betänkande angående hemmansklyfning,

egostyckning och jordafsöndring, har komité!) numera afslutat sina arbeten

och får såsom resultatet af dessa i underdånighet öfverlemna vidfogade

betänkande, innefattande förslag:

dels till styckning och försäljning af vissa jordbruksdomäner,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida