UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE

Statens offentliga utredningar 1918:11

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE

ANGÅENDE

FORTSÄTTNINGSSKOLAN

AVGIVET DEN 15 JUNI 1916

KUNGL. FOLKSKOLÖVERSTYRELSEN

STOCKHOLM 1916

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

162010

INNEHÅLLSÖVERSIKT.

Sid

Skrivelse till Konungen

I

Utlåtande.

Inledning. Översikt av kommittébetänkandet

Kap. I. Kommittéförslagets huvudpunkter . .

1

2

De officiella utlåtandena i vad de avse förslagets huvudpunkter: a) I det hela instämmande

med avseende på förslagets huvudpunkter 3. b) Allmännare förekommande

erinringar om svårigheterna vid förslagets genomförande 12. c) Avstyrkande utlåtanden

med avseende på förslagets huvudpunkter 14. Överstyrelsens ställning till huvudpunkterna

i kommittéförslaget 17.

De största svårigheterna vid genomförande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.