VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA

Statens offentliga utredningar 1918:1

BETÄNKANDE

MED

FÖRSLAG

TILL

VATTENLAG

M. M.

AFGIFVET AF

VATTENRÄTTS- OCH DIKNINGSLAGSKOMMITTÉERNA.

STOCKHOLM

KCSGI.. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SfiXEB

1911

[091904]

Till KONUNGEN.

Sedan riksdagen i skrifvelse den 10 ,maj 1904 anhållit, att Eders

Kungl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huruvida icke de bestämmelser,

som innehölles i förordningen den 30 december 1880 om jordägares rätt

IV

öfver vattnet å hans grund och därmed i samband stående författningar,

borde förändras och omarbetas, så att de komme att bättre motsvara de

kraf, som nutida förhållanden ställde på en dylik lagstiftning, samt därefter

för riksdagen framlägga de förslag härutinnan, hvartill förhållandena

ausåges föranleda, har Eders Kungl. Maj:t
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida