Den enskildes inflytande i samrådsprocessen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1564 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
M2022/01042 Miljödepartementet Klimat- och miljöminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1564 av Mikael Larsson (C)
Den enskildes inflytande i samrådsprocessen

Mikael Larsson har frågat mig om jag anser att det tydligt framgår i miljöbalkens bestämmelser om samråd att de berörda ska ges inflytande och delaktighet, och om inte, ifall jag tänker vidta några åtgärder för att stärka den enskildes rätt till inflytande i samrådsprocessen.

Flera olika bestämmelser i miljöbalken reglerar möjligheten till inflytande och delaktighet för berörda. Samrådsbestämmelserna är en viktig del. De ska bl.a. säkra att berörda får information om vad som planeras och får möjlighet att lämna information och synpunkter. Samrådet kan då bidra till att den som planerar verksamheten gör informerade val. I miljöbalken finns också regler om att det som framkommer under samråd ingår i prövningsmyndighetens beslutsunderlag vid t.ex. en tillståndsprövning.

Många olika planer, program, verksamheter och åtgärder kräver samråd. Miljöbalkens bestämmelser om samråd träffar därför olika typer av planupprättare och verksamhetsutövare med olika vana och förutsättningar att arrangera samråd. Inom en samrådskrets för en specifik plan eller verksamhet kan behoven av information se olika ut beroende på bakgrundskunskaper och intressen. Dessutom föredrar olika personer och organisationer olika samrådsformer. Vissa ser gärna att samråd genomförs som möten, andra deltar hellre i skriftliga samråd. Det är givetvis viktigt att den som planerar ett samråd gör det med tanke på samrådskretsens behov och förutsättningar. Ett väl genomfört samråd ger de berörda en möjlighet att framföra synpunkter eller lämna uppgifter som är av betydelse i planeringen eller prövningen. Till stöd för den som planerar ett samråd finns vägledning från bl.a. Naturvårdsverket.

En samrådsprocess med god kvalitet är en förutsättning för en effektiv och väl fungerande tillståndsprocess enligt miljöbalken. Regeringen har arbetat intensivt under flera år för att effektivisera miljöprövningen. Som jag svarat Mikael Larsson tidigare ingår frågan om samråd i flera av de åtgärder som regeringen har initierat. Det gäller inte minst det uppdrag som länsstyrelserna fått och som innebär att utvärdera nuvarande samrådsförfarande och utveckla metoder och samverkansformer som främjar en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken.

Jag är enig med Mikael Larsson att det är ett problem om t.ex. markägares åsikter inte kommer fram i samråd. Regeringen har också lagt fram en proposition om tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft för att göra processen tydligare för alla berörda, däribland markägare.

Stockholm den 18 maj 2022

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-11)