5G och desinformation

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1381 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2020/01918/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1381 av Alexandra Anstrell (M)
5G och desinformation

Alexandra Anstrell har frågat mig om vilken beredskap det finns i Sverige för en liknande utveckling som den i Storbritannien, med sabotage och trakasserier kopplat till utbyggnaden av 5G-nätet, och vilka åtgärder jag vidtar för att motverka desinformationen.

Enligt Polismyndigheten sker skadegörelse mot infrastruktur i mobilnäten i relativt begränsad omfattning och det finns idag ingenting som talar för att omfattningen har ökat under coronapandemin. Myndigheterna följer utvecklingen, har en nära samverkan samt beredskap och en god förmåga att hantera incidenter som kan uppstå.

Händelserna i Storbritannien visar vilka konsekvenser desinformation och ryktesspridning kan få. En viktig del i att förhindra en sådan utveckling är att myndigheternas information till allmänheten är samordnad, korrekt och tydlig för att motverka missförstånd och ryktesspridning, framför allt under omfattande kriser som den nu aktuella pandemin. Mot bakgrund av detta gav regeringen den 19 mars 2020 i uppdrag åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen.

Jag fortsätter givetvis att följa utvecklingen och myndigheternas arbete och är inte främmande för att vidta andra åtgärder om behov skulle uppstå.

Stockholm den 27 maj 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-15)