Abort i biståndsarkitekturen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1220 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober

Svar på fråga

2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen

Statsrådet Gunilla Carlsson

Carina Hägg har frågat mig på vilket sätt jag har sett till att rätten till säkra och legala aborter såväl inkluderas i den utrikespolitiska dialogen med utvecklingsländer som integreras i den nya biståndsarkitekturen.

Som Carina Hägg säkert är medveten om, har det sedan tidigare saknats ett samlat grepp kring jämställdhetsfrågan i utvecklingssamarbetet. Till skillnad från förra regeringen, tar alliansregeringen nu ett samlat grepp kring jämställdhetsfrågorna i utvecklingssamarbetet genom den policy om främjandet av jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i biståndet, som blir klar våren 2010. I denna policy kommer SRHR inklusive kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och tillgång till säker abort att vara ett huvudområde.

Mödradödligheten är en av de största dödsorsakerna för kvinnor i fattiga länder och en bidragande orsak är sviterna efter osäkra aborter. Den senaste FN-rapporten om det globala arbetet med att uppnå millenniemålen, The Millennieum Development Goals Report 2009, visar att denna bedrövliga situation knappast har ändrats alls sedan år 2000. Det är långt kvar till att uppnå millenniemål 5.

FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete på dessa områden är därför fortsatt en högt prioriterad fråga. Detta arbete inkluderar förstärkt stöd till fondens insatser som faller inom ramen för bekämpning av mödradödlighet och länders kapacitet att uppnå millenniemål 5, samt kvinnors tillgång till säker och laglig abort. Förutom stödet till UNFPA bedriver regeringen bland annat ett aktivt dialogarbete i FN för att uppmärksamma andra aktörer på vikten av säker abort och kopplingarna till SRHR.

Sveriges arbete med att främja kvinnors tillgång till hälsa inklusive SRHR har fokus på breda ansatser i samarbete och dialog med våra samarbetspartner, där information och förebyggande insatser samt sjukvård för de kvinnor som lider av sviter efter osäkra aborter är av särskild vikt. Stöd utgår genom Sida bland annat till International Planned Parenthood Federation (IPPF) och organisationen Ipas för förebyggande information och utbildningar.

Regeringens särskilda satsning för att främja förbättrad mödrahälsa i enlighet med FN:s millenniemål 5 och SRHR initierades tidigare i år och arbetet med att genomföra den fortsätter. Fokus i detta arbete är bland annat på påverkansarbete så att globala organisationer och nationella regeringar prioriterar mödra- och aborthälsovård.

Inom regeringens förnyade utvecklingspolitik ingår SRHR i samstämmighetsarbetet som ett särskilt fokusområde inom globala utmaningen förtryck. Även här uppmärksammar vi att bristande tillgång till säker och laglig abort utgör ett av de största hindren till kvinnors möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-10-01 Svar anmält: 2009-10-08

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)