Ädelreformen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1425 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/04786/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1425 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) Ädelreformen

Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig om jag är nöjd med ädelreformens resultat, eller om jag anser att äldreomsorgen och äldrevården behöver ett nytt omtag.

Det kommunala ansvaret för äldreomsorg har varit en grundläggande viktig utgångspunkt för äldreomsorgens utveckling under snart 30 år och under denna tid har äldreomsorgen utvecklats på många olika sätt.

I samband med den alltjämt pågående pandemin har utmaningar att begränsa smittspridning uppmärksammats, vilket jag bedömer vara den mest angelägna frågan just nu. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör därför en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre. Tillsynen är en fördjupning av den nyligen avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna. IVO kommer i tillsynen att granska om personer som bor på särskilda boenden får vård och behandling utifrån den enskildes behov, om det görs individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå och om det vid de särskilda boendena finns förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till de som inte bedöms ha behov av sjukhusvård (inklusive palliativ vård). Tillsynen görs över den vård och behandling som ges vid samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre som ingår i IVO:s register över omsorgsverksamheter. Tillsynen planeras pågå vecka 23-25.

För att kunna fortsätta att utveckla en äldreomsorg av god kvalitet är det viktigt att vi kontinuerligt lär oss mer både av de verksamheter som haft svårt att förhindra och hantera smittspridningen liksom av de som lyckats undvika smitta och som hanterat smittan väl.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)