Äldres idrottande

Svar på skriftlig fråga 2018/19:183 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


S2019/ 00601 /FS

Socialdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:183 av Roland Utbult (KD)
Äldres idrottande

Roland Utbult har frågat mig om hur jag avser att försäkra mig om att Kristdemokraternas och Moderaternas satsning på äldrelyftet faktiskt genomförs.

Den 18 december 2019 biföll riksdagen kulturutskottets förslag till riksdagsbeslut. Vid regeringssammanträdet den 20 december 2018 beslutade regeringen om regleringsbrev för anslaget 13:1 Stöd till idrotten under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Tiden däremellan var alltför kort för att möjliggöra en beredning av ett omhändertagande av den beslutade budgeten i den del som Roland Utbults fråga handlar om. För närvarande pågår en samlad process för beredning av eventuella ändringar i regleringsbreven med anledning av genomförandet av den beslutade budgeten.

Stockholm den 20 februari 2019

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-08)