Ålfiskeförbud

Svar på skriftlig fråga 2021/22:625 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2021/ 03038 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:625 av Maria Malmer Stenergard (M) Ålfiskeförbud

Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag och regeringen har agerat för att säkerställa att det småskalig hållbara ålfisket i Östersjön ska kunna fortleva.

Regeringens övergripande målsättning är att EU:s förvaltningsåtgärder ska vara i linje med den reformerade fiskeripolitikens mål och principer samt att den vetenskapliga rådgivningen utgör grunden för besluten.

Den europeiska ålen påträffas i inlandsvatten, kustvatten och i det öppna havet. Den förekommer i stora delar av Europa, Nordafrika och delar av Asien med avrinningsområden i Medelhavet. Alla individer flyttar till och från Sargassohavet, som är det enda område där ålen leker. Ålens livscykel är komplex där varje individ genomgår ett antal olika livsstadier och en omfattande migration till och mellan olika vattenområden från födsel, till uppväxt, könsmognad och lek. Regeringen anser, i linje med den vetenskapliga rådgivningen, att det är viktigt att genomföra åtgärder för att minska de mänskliga faktorer som påverkar dödlighet under alla stadier av ålens livscykel, vilket innefattar åtgärder för att öka utvandringen av ål till dess lekplats. Åtgärder pågår i linje med den svenska ålförvaltningsplanen och syftar till att påskynda processen med att successivt återuppbygga det europeiska ålbeståndet. Detta är förutsättningen för ett långsiktigt hållbart ålfiske så att ålen kan fortsätta vara en del av de akvatiska ekosystemen och att fisket efter ål kan fortleva och bidra till levande kust- och landsbygdssamhällen. Återhämtningen av det europeiska ålbeståndet är ett delat ansvar som kräver samordnade åtgärder regionalt såväl som över hela utbredningsområdet för europeisk ål för att dessa åtgärder ska ha en positiv effekt.

Jordbruks- och fiskerådet nådde politiska överenskommelser den 14 december 2021 om fastställande av ett mycket stort antal fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön samt om fastställande av fiskemöjligheter i Medelhavet och Svarta havet. Överenskommelsen omfattade även justeringar för förbudsperioden för ålfiske. Det är Havs- och vattenmyndigheten som har regeringens uppdrag att implementera beslutet. Havs- och vattenmyndigheten har även i uppdrag att redovisa hur myndigheten i det svenska genomförandet av nationell och EU-reglerad förvaltning av ål säkerställt att alla åtgärder genomförts så att skyddet av beståndet prioriteras. Jag vill inte föregå myndighetens arbete avseende vilka effekter det får för ålen och det svenska ålfisket i Östersjön.

Stockholm den 22 december 2021

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-15)