Ändrade strandskyddsregler

Svar på skriftlig fråga 2018/19:853 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01468/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:853 av Maria Malmer Stenergard (M)
Ändrade strandskyddsregler

Maria Malmer Stenergard har frågat Landsbygdsministern när regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som säkerställer att riksdagens vilja om ett reformerat strandskydd tillgodoses. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Som en del av den överenskommelse som har slutits mellan regerings-partierna, Centerpartiet och Liberalerna beslutade regeringen den 4 juli 2019 om utredningsdirektiv för en utredning om översyn av strandskyddet. Enligt utredningsdirektiven ska utredningen föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska bli betyd-ligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska också syfta till att dels förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverk-samhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i om-råden med lågt exploateringstryck, dels bibehålla eller om behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemans-rättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Det
lokala inflytandet ska öka.


Utredningen ska lämna sin redovisning senast den 30 november 2020. Enligt överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ska en proposition läggas under hösten 2021.

Stockholm den 30 juli 2019


Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-15)