Anonyma vittnen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:816 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019//02345/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:816 av Johan Forssell (M)
Anonyma vittnen

Johan Forssell har frågat mig om jag kommer att utreda frågan om anonyma vittnen i samband med att frågan om kronvittnen utreds.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska överväga och föreslå åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen, bland annat vid gängrelaterad kriminalitet. I utredningsuppdraget ingår att överväga flera åtgärder för att stärka skyddet och förbättra stödet för vittnen.

Kommittédirektiven bereds för närvarande och beslut kommer att fattas inom kort.

Johan Forssell påstår att det verkar finnas ett motstånd inom regeringen mot ett stärkt vittnesskydd. Jag vill därför understryka att den kommande utredningen är den senaste åtgärden av flera som vidtagits i syfte att stärka vittnesskyddet och öka lagföringen. En tidigare utredning har lämnat förslag om att det bör vara möjligt att i ökad utsträckning använda förhör som tagits upp före huvudförhandlingen som bevis i rättegångar, vilket skulle minska påfrestningen för bl.a. vittnen. Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet.

Nyligen trädde lagändringar i kraft som ska stärka ordningen och säkerheten i domstol för att bl.a. förbättra förutsättningarna för att vittnen ska våga lämna sina uppgifter. Dessutom har regler om ett nytt skyddsinstitut, skyddad folkbokföring, som syftar till att stärka skyddet för hotade och förföljda personer och som t.ex. kan användas för personer som vittnar i rättegångar och är i behov av skyddade personuppgifter, trätt i kraft under året.

Stockholm den 18 juli 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-24)