Arbetsförmedlingens hantering av EBO-flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2013/14:593 besvarad av Ingela Nylund Watz (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Dnr A2014/1841/IU

Arbetsmarknadsdepartementet

Integrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:593 av Ingela Nylund Watz (S) Arbetsförmedlingens hantering av EBO-flyktingar

Ingela Nylund Watz har frågat vilka åtgärder arbetsmarknadsministern avser vidta för att Arbetsförmedlingen ska kunna klara av att beta av den stora kön av nyanlända personer som väntar på att få hjälp med en anvisad bostad.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

En lång väntan på anvisning försvårar personens möjlighet till snabb etablering. Först med boendesituationen ordnad kan personen fokusera på vägen till arbete och egen försörjning. Därför är den viktigaste faktorn för att korta ledtiderna att kommunerna ökar sitt mottagande så att fler kan få en anvisning. Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från att det finns anvisningsbara platser i kommunerna att anvisa nyanlända till.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stimulera kommuner att öka sitt mottagande av nyanlända. I januari utsåg regeringen två nationella samordnare, Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, som har i uppdrag att främja ett ökat mottagande av nyanlända och att föra dialog med kommunerna om ökad mottagningskapacitet. De reser under våren runt i Sverige och träffar kommunpolitiker i samtliga län. Hittills har de besökt två tredjedelar av alla län och dialogerna har varit mycket konstruktiva.

Den första januari i år infördes en prestationsbaserad ersättning till kommuner som innebär en förstärkning av den statliga ersättningen till särskilt ansvarstagande kommuner. Kommuner med ett högt mottagande generellt och kommuner som tar emot nyanlända från anläggningsboenden och kvotflyktingar, ersätts utöver schablonersättningen. Den första april i år trädde en reform i kraft som innebär att etableringsplanen startar först när en nyanländ tagits emot i en kommun, och inte längre bor i anläggningsboende. Detta förväntas bl.a. kunna ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar och öka deras villighet att ta emot nyanlända från anläggningsboende.

I vårändringsbudgeten för 2014 föreslår regeringen att ytterligare resurser tillförs för att främja mottagandet av nyanlända från anläggningsboende. Bland annat föreslår regeringen att medel tillförs länsstyrelserna för att undanröja hinder för bosättning och underlätta mottagande av personer med särskilda behov.

Stockholm den 14 maj 2014

Erik Ullenhag

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-05-06)