Återanvändning av elektronik

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1579 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


PAGE

2


Dnr Fi2017/02638/S2

Fi2017/02656/S2

Fi2017/02668/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Återanvändning av elektronik, fråga 2016/17:1584 av Gunilla Nordgren (M) Nya kemikalieskatten och fråga 2016/17:1592 av Sofia Arkelsten (M) Kemikalieskatten

Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att mildra kemikalieskattens skadeverkningar för företag som verkar inom andrahandsmarknaden. Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att snarast göra en ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik för att göra undantag för produkter som återanvänds. Sofia Arkelsten har frågat statsrådet Per Bolund om han avser att inom sitt ansvarsområde verka inom regeringen för att förslaget till kemikalieskatt ska få en utformning som är i enlighet med avfallshierarkins principer och inte motverkar återanvändningen av it och elektronik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Cecilie Tenfjord-Toftbys fråga är ställd utifrån att hon anger att företag som exempelvis säljer en begagnad dator måste betala kemikalieskatt, något som i sin tur betyder att en och samma dator enligt henne kan komma att beskattas flera gånger om. Gunilla Nordgren nämner i sin fråga att en fungerande andrahandsmarknad är viktig för datorer, skärmar och mobiltelefoner m.m. Sofia Arkelsten anger i sin fråga med hänvisning till en debattartikel att kemikalieskattens utformning riskerar att motverka återanvändningen av it och elektronik och slå mot den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter.

I lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik skiljer man på två typer av skattskyldiga – sådana som är godkända som lagerhållare och sådana som inte är det. När beskattning sker skiljer sig åt mellan de olika aktörerna.

För aktörer som inte är godkända lagerhållare sker beskattningen i tidigare led än försäljningen, normalt vid tillverkning eller när varan förs in eller importeras till Sverige. Själva försäljningen beskattas inte. Begagnade varor kan därför säljas igen utan kemikalieskatt om de säljs av en aktör som inte är godkänd lagerhållare.

För godkända lagerhållare inträder skattskyldighet bl.a. när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare och när en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning. Varor som skattskyldighet enligt lagen tidigare har inträtt för är dock undantagna. För begagnade varor som tidigare har beskattats inträder således inte heller någon skattskyldighet om de säljs igen av en godkänd lagerhållare.

Således beskattas försäljning av begagnade elektronikprodukter normalt inte.

Stockholm den 21 juni 2017

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-12)