Återbetalningskrav för redan utförd assistans

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1569 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2021/22:1569 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Återbetalningskrav för redan utförd assistans

Carina Ståhl Herrstedt har frågat socialförsäkringsministern om statsrådet, med tanke på att det inte direkt framgår i lagtext och förarbeten vad som avses med väsentligt ändrade förhållanden, anser det rimligt att den assistansberättigade kan bli återbetalningsskyldig för redan utförd assistans, trots att uppenbart uppsåt kan uteslutas, eller om statsrådet har för avsikt att ta några initiativ med anledning av det anförda.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Personer som har beviljats assistansersättning ska inte behöva leva i ständig oro om att få den omprövad bara för att rättspraxis har ändrats. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 april 2018 togs därför tvåårsomprövningarna bort inom assistansersättningen. Regeringen gjorde samtidigt bedömningen att bestämmelsen borde återinföras så snart det finns förutsättningar för det, vilket inte är aktuellt i nuläget. Det innebär dock inte att rätten till assistansersättning aldrig kan omprövas. Om det sker stora förändringar i den assistansberättigades behov är det rimligt att Försäkringskassan gör en omprövning av rätten till assistansersättning. Det ska i sådana fall, enligt socialförsäkringsbalken, handla om väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade och som innebär att rätten till assistansersättning har minskat i omfattning. En sådan omprövning ska självklart präglas av förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Om en mottagare av assistansersättning har orsakat att ersättningen har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, ska Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken besluta om återbetalning av ersättning. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

Jag anser att denna ordning är rimlig, men avser att följa frågan utifrån de frågeställningar frågeställaren lyfter.

Stockholm den 18 maj 2022

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-11)