Återinförande av elevstyrda skolor

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1579 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03793/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) Återinförande av elevstyrda skolor

Christer Nylander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett införande av lokala skolstyrelser med elevmajoritet om Skol-kommissionen föreslår detta, och hur jag bedömer att det i så fall skulle påverka lärarnas status.

1997 införde den dåvarande regeringen en försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Det var då möjligt att under den nämnd som utgör styrelse för utbildningen, inrätta en lokal styrelse vars uppdrag var att ta hand om vissa frågor som rör verksamheten i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. Försöksverksamheten upphörde 2007 och någon utvärdering av dess effekter har inte gjorts. Regeringen bereder inte några förslag om att återuppta någon sådan försöksverksamhet.

Enligt gällande regelverk har eleverna rätt till inflytande i skolan. Vi vet att inflytande över både undervisningen och utbildningen bidrar till att öka elevernas motivation och förståelse för skolarbetet. Detta står inte på något sätt i motsats till regeringens grundmurade tilltro till Sveriges lärare och skolledare. En av regeringens främsta prioriteringar är att höja läraryrkets attraktivitet, vilket vi gör genom höjda lärarlöner, minskad administration och medel för fler anställda så att eleverna får mer tid med sina lärare.

Skolkommissionen, som består av företrädare för professionen och akademin, ska med ett fritt mandat arbeta fram förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Under våren tar regeringen emot Skol-kommissionens förslag som lägger grunden för en tydligare styrning och ett mer jämlikt skolsystem.

Precis som jag framförde i den intervju som Christer Nylander hänvisar till i sin fråga så har svensk skola större styrningsproblem än vad som kan åtgärdas med förändring av en enskild paragraf i skollagen. I Skolkommissionens delbetänkande går det inte heller att utläsa att ett återinförande av lokala styrelser med elevmajoritet skulle vara en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med den bristande styrningen.

Skolkommissionen avser i sitt slutbetänkande att återkomma med konkreta förslag till bl.a. förtydligande av ansvarsfördelning och styrning av den svenska skolan. När regeringen ser vilka förslagen är kommer ställning tas till den vidare hanteringen.

Stockholm den 21 september 2016

Gustav Fridolin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-09)