Åtgärder för att minska sjukskrivningarna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:625 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


S2019/

02234/SF

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:625 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Åtgärder för att minska sjukskrivningarna

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska sjukskrivningarna.

När regeringen tillträdde hösten 2014 ökade sjukfrånvaron. Antalet sjukskrivna beräknades då fortsätta öka de kommande åren. Det var en oroväckande utveckling som behövde brytas. Därför beslutade regeringen hösten 2015 om ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Vi kan nu konstatera att ökningen av sjukfrånvaron har brutits. De åtgärder som regeringen vidtagit har lett till att färre sjukfall startar och att sjukskrivningstiderna minskar. Samtidigt har regeringen identifierat områden där arbetet behöver utvecklas för att uppnå friskare arbetsplatser och en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

Viktigast är att ingen behöver bli sjuk av sitt jobb, att all ohälsa som kan förebyggas också förebyggs. Där har arbetsgivarna en central roll. Under förra mandatperioden lovade arbetsmarknadens parter att arbeta för friskare arbetsplatser genom avsiktsförklaringar som de lämnade till regeringen. Det är ett arbete som regeringen följer noggrant och förväntar sig resultat utifrån. Regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 har också fokus på bl.a. ett hållbart arbetsliv.

Det är många olika aktörer, såsom arbetsgivaren, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som behöver bidra för att individen ska få ett gott stöd åter till hälsa och arbete. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att åstadkomma detta. Arbetsgivaren är sedan den 1 juli 2018 skyldig att inom 30 dagar ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med den anställde som är sjukskriven. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att, inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar, förstärka arbetet med att ge stöd till individen. Regeringen har gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag – ett nolltoleransuppdrag – att se till att övergången mellan myndigheterna fungerar. Regeringen har gett Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser, och Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att ta fram friskfaktorer som kan mätas och följas över tid.

Det faktum att det är flera aktörer som har ansvar för att ge individen stöd i sjukskrivningsprocessen innebär att det behövs dialog och samverkan mellan berörda aktörer. När detta brister är det ytterst individen som hamnar i kläm. För att trygga en välfungerande sjukskrivningsprocess har regeringen tillsatt en nationell samordnare som, med individens och samhällets bästa i fokus, ska främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen (Dir. 2018:27).

Fokus nu och framåt bör ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbetet för en låg och stabil sjukfrånvaro.

Stockholm den 15 maj 2019

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-08)