Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5225/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads (M) Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken

Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska de alltmer ökade viltolyckorna i trafiken.

Utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete är nollvisionen, att ingen människa på sikt ska behöva dö eller skadas inom vägtrafiken. När det gäller viltolyckor har arbetet för en ökad trafiksäkerhet flera dimensioner. Exempelvis har viltstängsel, i kombination med god siktröjning haft god effekt när det gäller att undvika viltolyckor. Det kan också röra sig om viltvarningsskyltar för snabba insatser. Trafikverket genomför även arbeten med faunapassager i samband nybyggnationer av större vägar. Det är dock viktigt att utvärdera de insatser som görs.

Trafikverket har ett av regeringen direkt utpekat ansvar för det förebyggande arbetet med att minska dessa olyckor på de statliga väg- och järnvägsnäten. Arbetet sker i samverkan med Polismyndigheten och det Nationella Viltolycksrådet som på olika sätt ska uppmärksamma trafikanter om var de mest olycksdrabbade sträckorna finns. Jag har stort förtroende för Trafikverkets och andra aktörers arbete för att minska olyckorna på våra vägar och förutsätter att effekterna av de insatser som görs analyseras. Jag har för närvarande inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder på området men regeringen fortsätter att följa frågans utveckling.

Stockholm den 20 juli 2015

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-03)