Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder

Svar på skriftlig fråga 2018/19:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2018/19:216 av Margareta Cederfelt (M)
Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder

Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stölderna riktade mot Sveriges bönder ska minska.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett verksamhet och bosättningsort. Näringsidkare måste givetvis kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för brottsliga handlingar. Det förutsätter ett starkt rättsväsende, ändamålsenlig straffrättslig lagstiftning och en tillgänglig polis.

En av regeringens prioriterade frågor är därför att stärka det polisiära arbetet och att fler poliser kan bekämpa brottsligheten för att öka tryggheten för alla. Den stora satsning som nu görs på Polismyndigheten är central. En effektiv brottsbekämpning kräver resurser och satsningen måste förstås komma hela landet till del. Regeringen är fast besluten om att genomföra den expansion av polisanställda som aviserats så att Polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024. Det kommer ge myndigheten möjlighet att både höja förmågan och effektiviteten i arbetet. Polismyndigheten måste kunna upprätthålla sin verksamhet i hela landet, såväl i storstad som i glesbygd.

Även en ändamålsenlig lagstiftning är nödvändig och för att komma till rätta med de problem som finns med bedrägerier med s.k. bluffakturor har det i brottsbalken förts in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Denna trädde i kraft den 1 juli 2017.

Polismyndigheten har vidare satsat på att bekämpa bedrägeribrotten de senaste åren. Detta är en brottslighet som inte är möjlig att enbart utreda bort. Här behöver myndigheter utanför rättsväsendet och andra samhällsfunktioner också ta sitt ansvar för att motverka att brottsligheten alls kan ske.

Regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, riktar sig till en bred målgrupp och en bred samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete på lokal nivå.

Polismyndigheten har också tillsammans med Tullverket och Kustbevakningen ett regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget pågår till den 14 februari 2020.

Därtill har en utredare haft i uppdrag att överväga möjliga straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet. Uppdraget redovisades i januari 2019.

Jag har talat med Polismyndigheten om brottsligheten mot lantbrukare och fått information om hur myndigheten arbetar. Jag vet att Polismyndigheten tar problematiken på allvar. Jag har förtroende för myndigheternas arbete på området och kommer följa utvecklingen noga. Jag avser också att ha en fortsatt dialog med LRF och andra berörda aktörer.

Stockholm den 20 februari 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)